MENU Publuu.com - Menu

Knowledge Base > Katalogi > Czym jest raport roczny?

Czym jest raport roczny?

Czym jest raport roczny?

Raport roczny spółki to szczegółowy raport, który spółki publiczne są zobowiązane przedstawiać co roku swoim akcjonariuszom, organizacjom rządowym, a zwłaszcza lokalnemu urzędowi skarbowemu, który może przygotowywać raporty audytora. Dzięki tym rocznym raportom można dowiedzieć się o sytuacji finansowej spółki i jej wynikach w ciągu ostatniego roku.

czytanie raportu rocznego na urządzeniu mobilnym


W większości przypadków raport roczny podzielony jest na dwie części. Pierwsza część zawiera osiągnięcia i plany na przyszłość. Może zawierać listy od kluczowych menedżerów, a także grafiki, zdjęcia i wykresy, i często jest skierowana do inwestorów. Druga część dotyczy przedstawienia szczegółowych sprawozdań finansowych i innych ważnych informacji finansowych. Często ich forma jest określana przez odrębne przepisy lub standardowe praktyki korporacyjnej sprawozdawczości finansowej.

Raporty roczne są wymagane przez prawo, ale służą również jako materiał marketingowy, pokazujący sukcesy i strategie firmy. Mogą być tworzone w formie katalogu online do przeglądania przez akcjonariuszy i opinię publiczną na stronie internetowej spółki.

W tym tekście wyjaśnimy, czym są raporty roczne, dlaczego są ważne i w jaki sposób mogą pomóc różnym grupom. Pokażemy również, jak dobrze zaprojektowany raport roczny może wpłynąć na percepcję widzów, wykorzystując atrakcyjne wizualnie elementy, takie jak wykresy i infografiki.


Co powinno znaleźć się w raporcie rocznym?

raporty roczne z wykresami

Raport roczny powinien zawierać kluczowe informacje, które zapewniają kompleksowy przegląd działalności firmy, wyników finansowych i przyszłych celów. Raport składa się zazwyczaj z kilku kluczowych elementów:

  • Listy do akcjonariuszy: Listy te, często pisane przez dyrektora generalnego lub prezesa, zawierają przegląd działalności spółki i jej wyników finansowych, a także perspektyw. Mogą one podkreślać kluczowe wydarzenia, osiągnięcia, nowe produkty lub usługi oraz pożądany kierunek rozwoju spółki.

  • Omówienie i analiza zarządu (MD&A): Ta sekcja zawiera szczegółową analizę wyników spółki przeprowadzoną przez jej kierownictwo. Zagłębia się w różne aspekty, takie jak wyniki finansowe, trendy rynkowe, ryzyka i możliwości.

  • Zbadane sprawozdania finansowe: Sprawozdania te, w tym raport biegłego rewidenta, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat, zawierają szczegółowe podsumowanie wyników finansowych spółki. Ujawniają one aktywa, pasywa, przychody, koszty i zmiany w kapitale własnym w porównaniu z rokiem poprzednim.

  • Podsumowanie danych finansowych: Ta sekcja rocznego raportu biznesowego może zawierać notatki lub dyskusje dotyczące sprawozdań finansowych, zapewniając dodatkowy kontekst i wyjaśnienia.

  • Zasady rachunkowości: Przegląd zasad rachunkowości stosowanych przez kierownictwo spółki przy sporządzaniu raportu rocznego i sprawozdań finansowych.


Kto musi złożyć raport roczny?

Złożenie raportu rocznego zależy od wielkości i rodzaju podmiotu gospodarczego. Większe organizacje zazwyczaj wyznaczają pracowników do przygotowania raportu rocznego, podczas gdy mniejsze firmy lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć mniej rygorystyczne wymogi sprawozdawcze.

Szczegóły mogą się różnić w zależności od kraju lub stanu. Małe firmy, które składają swoje podatki co roku, mogą mieć mniej rygorystyczne wymagania, na przykład, ponieważ wiele informacji wymaganych przez władze lokalne jest już uwzględnionych. Jeśli regularnie wysyłasz zeznania o dochodach do urzędu skarbowego, być może nie będziesz musiał przygotowywać rocznego raportu firmy dla rządu. Raporty te są zazwyczaj mniejsze pod względem rozmiaru i zakresu niż te przygotowywane przez większe korporacje.

Wymagania dotyczące składania raportów rocznych dla większych korporacji są bardziej rygorystyczne. Raport roczny zazwyczaj zawiera list od dyrektora generalnego lub prezesa przedstawiający historię spółki, działalność w poprzednim roku, perspektywy finansowe oraz cele krótko- i długoterminowe. Raport roczny może również zawierać misję, nazwiska dyrektorów wykonawczych lub członków zarządu oraz listę usług lub produktów spółki.

Aby wzmocnić tożsamość korporacyjną, często uwzględniane są elementy wizualne, takie jak grafika, zdjęcia i narracja marki. Wiele firm wysyła swoje raporty roczne drogą elektroniczną, często korzystając z usług hostingowych, takich jak chmura Publuu.

Publuu umożliwia przekształcanie raportów rocznych w piękne, przyciągające uwagę flipbooki, dzięki którym dokumenty finansowe prezentują się pięknie na każdym urządzeniu, tak jak poniższy raport:

Przykład raportu rocznego online PubluuZobacz więcej przykładów raportów rocznych

UTWÓRZ WŁASNY RAPORT ROCZNY TUTAJ

Jeśli wymagana jest pomoc w wypełnieniu i złożeniu raportu rocznego, korzystne może być zasięgnięcie porady prawnika finansowego. Aby uniknąć kar i potencjalnego rozwiązania spółki, niezwykle ważne jest terminowe składanie raportów rocznych i uiszczanie wszelkich wymaganych opłat. Konkretne terminy składania sprawozdań, wymogi i opłaty różnią się w zależności od stanu, więc zapoznanie się z obowiązującymi przepisami ma kluczowe znaczenie.


Jaki jest cel raportu rocznego?

kobieta czytająca raport roczny w słońcu

Raport roczny służy wielu interesariuszom, w tym inwestorom i pracownikom, spełniając wiele celów. Dostarcza krytycznych informacji, które umożliwiają inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Lektura raportu rocznego dostarcza cennych informacji na temat kondycji finansowej spółki, wyników branży i szerszych trendów gospodarczych. Dostarczają one danych, na podstawie których spółki mogą podejmować decyzje inwestycyjne, pomagając inwestorom ocenić szanse i zagrożenia związane z inwestowaniem w daną spółkę.

Dla pracowników raport roczny służy jako odzwierciedlenie kondycji finansowej spółki, podkreślając zarówno jej osiągnięcia, jak i obszary wymagające poprawy. Kierownictwo firmy może wykorzystać go do oceny aspektów finansowych, takich jak nieefektywność kosztów, generowanie przychodów i potencjalne obszary marnotrawstwa. Dzięki analizie finansowej można określić swoją pozycję finansową, opracować plany i inicjatywy, zachęcić interesariuszy do wsparcia i dostosować oczekiwania do trajektorii firmy.

Wreszcie, raport roczny zapewnia pracownikom kompleksowe i wiarygodne źródło informacji. Zawiera przydatne zasoby, z których można korzystać przez cały rok, takie jak komunikacja firmowa, wysokiej jakości wizualizacje i elementy projektu. Dane te mogą być wykorzystywane w różnorodnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wzmacniając tożsamość marki firmy i umożliwiając bardziej efektywne raportowanie i prezentacje.

Możesz być także zainteresowany:
Strategia marki – 8 rzeczy, które musisz mieć, aby firma odniosła sukces
Najlepsze projekty i szablony niestandardowych katalogów firmowych


Stwórz interaktywnego flipbooka już dziś!

Wyróżnij się na tle innych i zaprezentuj Twoje PDFy w nowoczesny i profesjonalny sposób.

Wypróbuj Publuu już teraz