REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PUBLUU.COM

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego publuu.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Konto usługobiorcy będącego przedsiębiorcą
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Gwarancja SLA
 11. Postanowienia końcoweI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem publuu.com prowadzony jest przez PUBLUU, info@publuu.com
 2. Serwis publuu.com to platforma umożliwiająca samodzielną zamianę dowolnych plików w formacie PDF w interaktywne wydania cyfrowe magazynów, biuletynów i katalogów oraz ich publikację metodami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis publuu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu publuu.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na treści publikowane przez Usługobiorców, jak również nie gwarantuje im żadnych wyników finansowych ze sprzedaży publikacji.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem publuu.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem publuu.com użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 9. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 10. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
 11. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej.


II. DEFINICJE

 1. FLIPBOOK – usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie flipbooka tj. cyfrowej wersji pdf z możliwością udostępniania online oraz stałego monitoringu.
 2. APP – KIOSK – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie własnego kiosku mobilnego tj. aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której może publikować oraz udostępniać odpłatnie lub bezpłatnie treści cyfrowe.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 4. KIOSK – WEB-KIOSK lub APP-KIOSK lub TWÓJ KIOSK lub TWOJA APLIKACJA
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 7. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 8. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 9. PANEL UŻYTKOWNIKA – internetowy system informatyczny służący do kompleksowej obsługi zadań związanych z tworzeniem oraz publikacją materiałów cyfrowych za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem publuu.com, który umożliwia korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią Regulaminu.
 10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. SAAS – („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 13. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem publuu.com.
 14. USŁUGODAWCA/ OPERATOR – PUBLUU.
 15. USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca korzystający z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 17. WEB KIOSK – Usługa Elektroniczna umożliwiająca publikację oraz darmowe lub płatne udostępnianie treści cyfrowych (indywidualnych wydań lub całego WEB-KIOSKU) użytkownika z pozycji dowolnej strony internetowej. W celu publikacji treści Użytkownik musi wygenerować link lub embed kod w Panelu Użytkownika i wkleić go w odpowiednie miejsce w kodzie strony internetowej Użytkownika.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. Konto w Serwisie
   2. użytkowanie Oprogramowania za pośrednictwem Panelu Użytkownika, w tym:
    1. wprowadzanie danych w postaci:
     • – plików w formacie PDF,
     • – plików Audio,
     • – plików graficznych,
     • – aktywnych linków,
     • – galerii zdjęć,
    2. gromadzenie oraz przechowywanie danych Usługobiorców,
    3. tworzenie FLIPBOOKów,
    4. tworzenie oraz edycja WEB-KIOSKów,
    5. tworzenie oraz edycja APP-KIOSKów,
    6. wysyłanie wiadomości PUSH do odbiorców APP-KIOSKu,
    7. dostęp do statystyk,
    8. generowanie unikalnych linków do publikacji.
   1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz cenniku Serwisu.
   2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 a) oraz b) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne albo bezpłatne (wyłącznie pakiet FREE) w zależności od wybranego pakietu oraz zgodnie z cennikiem Serwisu. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych wskazanych w wybranym pakiecie są wliczone w jego cenę. Usługodawca rozpoczyna świadczenie płatnej Usługi dopiero po jej opłaceniu przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w cenniku.
   2. Opłaty, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału są uzależnione od pakietu oraz okresu, na jaki został wykupiony dostęp do Serwisu. Informacje o opłatach dostępne są w cenniku na stronie publuu.com. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
   3. Usługodawca akceptuje płatności kartami kredytowymi, oraz za pośrednictwem serwisu PAYPAL. Subskrypcja dostępu do usług Serwisu odnawia się automatycznie pod koniec każdego okresu rozliczeniowego, aż do momentu anulowania jej przez użytkownika w swoim panelu użytkownika.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu. Okresy płatności cyklicznych są tożsame z cyklem rozliczeniowym za użytkowanie Oprogramowania (aplikacji).
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, informacji handlowych, newsletterów oraz wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
   6. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi z oznaczonym terminie, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 14 dni, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane zostaną skopiowane i usunięte z Serwisu wraz z Kontem.
   7. WEB-KIOSK oraz APP-KIOSK nie stanowią własności Usługobiorcy, a jedynie usługi udostępniane przez Usługodawcę na zasadzie licencji.Z chwilą uiszczenia opłaty Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej Licencji na korzystanie z Oprogramowania umożliwiającego użytkowanie aplikacji, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
   8. Licencja udzielana jest na oznaczony okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
   9. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania dostarczanego przez Serwis.
   10. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
   11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz korzystania z Panelu Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność usługi dobiegnie końca, wówczas jej odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie oraz po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
   12. Usługobiorca udostępniający publikacje w WEB-KIOSKU jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu tego WEB-KIOSKU, w tym w szczególności do rozpatrywania reklamacji jego klientów, w terminach określonych przepisami prawa.
   13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   16. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   17. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia określonych informacji z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie określone informacje, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich.
   18. Usługodawca zachowuje prawo do prezentowania FLIPBOOKÓW , APP KIOSKU i WEB KIOSKU usługobiorcy w celach promocyjnych i reklamowych swojego przedsiębiorstwa.


V. KONTO USŁUGOBIORCY BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

  1. W celu uzyskania dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownik będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do dokonania Rejestracji Konta w Serwisie.
  2. Podczas przeprowadzania Rejestracji Użytkownik powinien podać aktywny adres e-mail oraz ustanowić hasło.
  3. W trakcie Rejestracji Użytkownik ustala hasło dostępu do Serwisu. Hasło powinno być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców za nieautoryzowane użycie Konta przez osoby trzecie.
  4. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta.
  5. Naruszenie przez Użytkownika zasad określonych w treści Regulaminu lub postanowień umownych, a także bezprawne działanie Usługobiorcy powoduje możliwość usunięcia Konta bez wypowiedzenia.
  6. W ramach Konta Użytkownik będący Przedsiębiorcą uzyskuje możliwość zarządzania swoimi publikacjami poprzez Panel.


VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i bez wskazywania przyczyn za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, braku płatności wynikających z korzystania z Usług dostępnych w Serwisie a także gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie nie zwalnia Usługobiorcy od obowiązku uiszczenia opłat za spełnione przez Usługodawcę do momentu skutecznego rozwiązania umowy usługi.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat należnych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. Polityka zwrotów płatności:
  1. Publuu gwarantuje zwrot uiszczonych płatności nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakupu subskrypcji jednego z planów rocznych.
  2. Zwroty nie są realizowane w przypadku wykupu subskrypcji planów miesięcznych.
  3. Po realizacji zwrotu powiązane konto Publuu wraz z całą jego zawartością zostaną niezwłocznie usunięte.


VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@publuu.com
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem publuu.com w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, Oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców, które stanowią ich własność tj. wszelkich publikowanych przez nich plików w ramach Kiosku oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością PUBLUU. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony publuu.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony publuu.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wykonawca zachowuje prawo do prezentowania przedmiotu umowy w celach promocyjnych i reklamowych swojego przedsiębiorstwa


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dane osobowe Użytkowników, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych do Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się wmiarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Użytkowników:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasłX. GWARANCJA SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii i wynosi 98%
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości (przez więcej niż 60 następujących po sobie minut, z wyłączeniem zaplanowanych prac serwisowych). Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  1. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
  2. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
 4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
  2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
  4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
  7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.
  8. działaniem siły wyższej.
 5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
 6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.