MENU Publuu.com - Menu

Knowledge Base > Oferty handlowe > Co to jest prospekt emisyjny i jak go czytać?

Co to jest prospekt emisyjny i jak go czytać?

Prospekt emisyjny to dokument prawny, który spółki muszą udostępniać publicznie, gdy chcą sprzedawać produkty finansowe. Ten dokument, który firma musi wydać, przekazuje potencjalnym nabywcom wiele informacji na temat funduszy inwestycyjnych, obligacji, akcji i innych rodzajów inwestycji. Tworzenie prospektu emisyjnego może być zniechęcającym zadaniem, ale dziś z pomocą narzędzi takich jak kreator propozycji biznesowych można mieć pewność, że zostanie on stworzony szybko i profesjonalnie w tym samym czasie.

Z tego tekstu dowiesz się, czym jest prospekt emisyjny i jak go przygotować, aby był interesujący dla czytelników.

Czym jest prospekt emisyjny?

Prospekt emisyjny to formalny dokument, który zawiera wszystko, co inwestor musi wiedzieć o papierach wartościowych, które spółka lub fundusz inwestycyjny chce sprzedać. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i podobne organy rządowe wymagają prospektu emisyjnego w celu zapewnienia otwartości i ochrony inwestorów.

fragment prospektu

Celem prospektu emisyjnego jest przekazanie inwestorom informacji o spółce lub funduszu, jej finansach, kluczowych osobach związanych ze spółką oraz oferowanych przez nią gwarancjach. Przedstawia on również wszelkie ryzyka, które mogą być związane z inwestycją. Dostarczając tych informacji, prospekt pozwala potencjalnym inwestorom ocenić możliwości inwestycyjne, zdecydować, czy odpowiadają one ich celom i poziomowi tolerancji ryzyka oraz podjąć świadomą decyzję dotyczącą celów inwestycyjnych.

W zależności od rodzaju sprzedawanych akcji lub papierów wartościowych, dokument ten może zawierać różne informacje. Podczas pierwszej oferty publicznej (IPO) wydawany jest dokument wprowadzający, aby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie rynku akcjami lub obligacjami. Podaje on na przykład informacje finansowe o spółce, ale nie liczbę akcji ani cenę, po której zostały one sprzedane. Po ustaleniu szczegółów IPO sporządzany jest ostateczny prospekt emisyjny, który jest wysyłany do inwestorów. Dostarcza on inwestorom informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o inwestycji.

W przypadku funduszy inwestycyjnych i funduszy typu ETF (exchange-traded funds), prospekt funduszu inwestycyjnego wyjaśnia cele i metody inwestowania, a także przeszłe wyniki finansowe spółki emitującej. Zawiera on również informacje o odpowiednich aktywach funduszu inwestycyjnego, zespole zarządzającym, opłatach, kosztach i innych ważnych szczegółach. Inwestorzy mogą uzyskać prospekt funduszu inwestycyjnego na stronie internetowej spółki zarządzającej funduszem, pocztą lub za pośrednictwem brokera lub specjalisty finansowego.


Jakie są rodzaje prospektów?

Prospekty występują w kilku rodzajach, w zależności od ich przeznaczenia i treści. Oto rodzaje prospektów opisane w dostarczonych informacjach:

prospekt na drewnianym biurku

 • Prospekt podsumowujący: Prospekty podsumowujące mają na celu zapewnienie inwestorom krótkiego przeglądu oferty inwestycyjnej spółki. Ten rodzaj prospektu zawiera najważniejsze informacje z początku prospektu i ostatnie aktualizacje, ale nie zawiera wszystkich sekcji i szczegółów zawartych w uznanym prospekcie.

 • Prospekt wstępny: Ten rodzaj dokumentu jest wykorzystywany przez emitenta lub fundusz do oceny zainteresowania inwestorów ofertą papierów wartościowych. Zawiera szczegółowe informacje o operacjach i transakcjach, ale może nie zawierać ostatecznych szczegółów, takich jak cena instrumentu finansowego, liczba oferowanych akcji lub inne szczegółowe informacje podstawowe. Pomaga on potencjalnym inwestorom ocenić możliwości inwestycyjne przed ustaleniem ostatecznych warunków. Czasami taki prospekt nazywany jest „prospektem czerwonego śledzia”

 • Prospekt końcowy: Prospekt końcowy to kompleksowy dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Zawiera on ostateczne warunki inwestycji po wszelkich negocjacjach, takie jak oferowana cena określonego funduszu wspólnego inwestowania, liczba oferowanych udziałów lub certyfikatów oraz inne istotne informacje. Może to być również prospekt półkowy – podsumowujący spółkę i wszystkie opcje inwestycyjne, które można zestawić i porównać z innymi prospektami.

 • Prospekt uznany za ustawowy: prospekt ustawowy zazwyczaj musi zostać utworzony zgodnie z ustawą o spółkach z 2013 r. i przedłożony odpowiedniemu organowi rządowemu. Odnosi się do każdego dokumentu, który zatwierdza papiery wartościowe lub oferuje je publicznie, nawet jeśli nie został oficjalnie zarejestrowany w odpowiednim organie regulacyjnym, takim jak SEC. Ten rodzaj prospektu jest stosowany, gdy dokument stanowi ofertę lub zatwierdzenie inwestycji publicznej.


Co powinien zawierać prospekt emisyjny?

Chociaż konkretna treść prospektu emisyjnego może się różnić w zależności od rodzaju inwestycji i obowiązujących przepisów, oto kilka typowych elementów, które powinny znaleźć się w prospekcie emisyjnym:

 1. Wprowadzenie i omówienie: Prospekt powinien rozpoczynać się od wprowadzenia, które zawiera przegląd możliwości inwestycyjnych, w tym cel oferty i kluczowe cechy inwestycji, które można zaoferować. Należy przedstawić spółkę, jej tło i kluczowe informacje. Możesz opisać szczegółowy opis działalności lub projektu leżącego u podstaw inwestycji, a także informacje o historii firmy, zarządzaniu, operacjach, konkurencyjnym krajobrazie i perspektywach na przyszłość.

 2. Czynniki ryzyka: Wstępny prospekt powinien przedstawiać potencjalne ryzyko związane z inwestycją. Może on obejmować takie czynniki, jak ryzyko rynkowe, ryzyko regulacyjne, ryzyko ekonomiczne i szczególne ryzyko związane z emitentem inwestycji lub branżą. Można również wyjaśnić oferowane inwestycyjne papiery wartościowe, aby zrównoważyć to ryzyko inwestycyjne.

  czynniki ryzyka w prospekcie emisyjnym

 3. Informacje finansowe: Prospekt powinien zawierać kompleksowe informacje inwestycyjne, takie jak zbadane sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych. Informacje te pomagają inwestorom ocenić kondycję finansową i wyniki emitenta inwestycyjnego.

 4. Wykorzystanie wpływów z inwestycji: Jeśli inwestycja wiąże się z pozyskiwaniem funduszy, prospekt powinien jasno określać, w jaki sposób zebrane środki zostaną wykorzystane. Może to obejmować finansowanie konkretnych projektów, przejęć, badań i rozwoju, kapitału obrotowego lub spłaty zadłużenia.

 5. Warunki: Prospekt powinien określać warunki inwestycji, w tym rodzaj oferowanych papierów wartościowych (np. akcje, obligacje), oferowaną cenę lub przedział cenowy, wszelkie minimalne lub maksymalne wymogi inwestycyjne oraz wszelkie przywileje związane z papierami wartościowymi.

 6. Informacje prawne i regulacyjne: Ta sekcja powinna szczegółowo opisywać ramy prawne i regulacyjne mające zastosowanie do inwestycji. Może zawierać informacje na temat zgodności emitenta z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, wszelkich niezbędnych zezwoleń lub licencji oraz potencjalnego ryzyka prawnego lub regulacyjnego.

  Informacje prawne i regulacyjne w prospekcie emisyjnym

 7. Zarząd i dyrektorzy: Inwestorzy są zainteresowani osobami, które zarządzają emitentem inwestycyjnym. Prospekt powinien zawierać informacje o zespole zarządzającym, jego kwalifikacjach, doświadczeniu i potencjalnych konfliktach interesów. Powinien również zawierać nazwiska i pochodzenie członków zarządu lub rady nadzorczej.

 8. Szczegóły oferty: Jeśli inwestycja jest oferowana publicznie, prospekt powinien zawierać informacje na temat procesu oferty, w tym harmonogram, zaangażowanych subemitentów lub pośredników oraz instrukcje dotyczące subskrypcji lub zakupu.


Kto może wydać prospekt emisyjny?

Emisja prospektu emisyjnego jest zazwyczaj regulowana przepisami prawa papierów wartościowych i regulacjami właściwymi dla danej jurysdykcji. Zasady regulujące, kto może wydać prospekt emisyjny, mogą się różnić w zależności od kraju – w Stanach Zjednoczonych zasady te są ustalane przez SEC. W Unii Europejskiej, co do zasady, potwierdzenie z Komisji Nadzoru jednego kraju członkowskiego jest wystarczające do poszukiwania inwestorów na wszystkich rynkach europejskich. Oto kilka typowych podmiotów, które mogą być upoważnione do wydania prospektu emisyjnego spółki:

 • Spółki notowane na giełdzie

 • Fundusze powiernicze, fundusze typu ETF i inne rodzaje funduszy inwestycyjnych.

 • Podmioty rządowe, takie jak rządy krajowe lub regionalne, mogą emitować obligacje rządowe, a zatem mogą również wydać prospekt emisyjny.

 • Instytucje finansowe, takie jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 • Spółki celowe (SPV): Spółki celowe to podmioty utworzone do konkretnych celów inwestycyjnych, takich jak transakcje sekurytyzacyjne lub finansowanie projektów.

W niektórych krajach start-upy lub spółki prywatne mogą wydawać prospekty emisyjne podczas przeprowadzania ofert prywatnych lub poszukiwania inwestycji od akredytowanych inwestorów. Prospekty te są zazwyczaj dystrybuowane do ograniczonej liczby potencjalnych inwestorów i mogą zawierać mniej obszerne informacje w porównaniu do prospektów wydawanych przez spółki giełdowe.


Kiedy należy opublikować prospekt emisyjny?

Konkretne wymogi dotyczące publikacji prospektu różnią się w zależności od jurysdykcji i rynku, ale co do zasady można zidentyfikować przykładowe okoliczności:

człowiek patrzący na kalendarz i zaznaczający, kiedy należy przekazać prospekt

 1. Pierwsze oferty publiczne (IPO): Gdy spółka wchodzi na giełdę i oferuje swoje papiery wartościowe publicznie po raz pierwszy, musi dostarczyć prospekt emisyjny przed zaoferowaniem lub sprzedażą papierów wartościowych.

 2. Oferty wtórne: Gdy spółka giełdowa emituje dodatkowe papiery wartościowe po IPO, takie jak oferta kontynuacyjna lub oferta praw poboru, prospekt emisyjny musi zostać dostarczony potencjalnym inwestorom przed rozpoczęciem oferty.

 3. Oferty funduszy inwestycyjnych: Fundusze powiernicze, fundusze ETF i inne fundusze inwestycyjne są zobowiązane do dostarczenia inwestorom prospektu emisyjnego przed dokonaniem przez nich inwestycji w fundusz powierniczy.

 4. Oferty obligacji: Gdy spółka lub podmiot rządowy emituje obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe, zazwyczaj musi udostępnić informacje na rynku publicznym.

Podczas kompilowania danych lub tworzenia innego profesjonalnego dokumentu spółki, takiego jak raport roczny, można wykorzystać gromadzone dane do aktualizacji prospektu emisyjnego.


Dlaczego prospekt emisyjny jest ważny dla spółki i inwestorów?

Prospekt emisyjny ma kluczowe znaczenie zarówno dla spółek, jak i inwestorów. W przypadku spółek jest on często wymagany przez prawo. Opisuje cele inwestycyjne w celu ochrony inwestorów i dostarcza kompleksowych informacji na temat firmy i jej papierów wartościowych, umożliwiając potencjalnym inwestorom podejmowanie świadomych decyzji. Działa również jako narzędzie marketingowe zwiększające przejrzystość i wiarygodność oraz pomaga budować zaufanie do spółki.

Dla inwestorów prospekt zawiera szczegółowe cele inwestycyjne dotyczące możliwości inwestycyjnych, w tym działalności spółki, finansów, ryzyka i warunków oferty. Umożliwia on inwestorom ocenę ryzyka, porównanie różnych opcji inwestycyjnych, podejmowanie świadomych decyzji i przeprowadzenie analizy due diligence spółki.

prospekt konsultacyjny dla inwestorów

Prospekt emisyjny jest kluczowym dokumentem, który nie tylko zawiera podstawowe informacje o finansach spółki, ale także dostarcza potencjalnym inwestorom danych niezbędnych do podjęcia decyzji. Podobnie jak wiele innych profesjonalnych dokumentów, prospekt emisyjny określa wiarygodność spółki i może być kluczowym elementem strategii marki.


Jak czytać prospekt emisyjny?

Każdy prospekt emisyjny wymagany przez prawo jest dostępny na stronie internetowej SEC. Aby go znaleźć, można skorzystać z bazy danych EDGAR. Prospekt można wyszukać, wpisując nazwę spółki lub funduszu inwestycyjnego, symbol akcji lub datę złożenia wniosku. Pomoże to znaleźć konkretny prospekt, którego szukasz.

Czytając prospekt, pamiętaj, że Twoim celem jest ustalenie, czy inwestycja pasuje do Twoich celów, jak bardzo niechętnie podejmujesz ryzyko i jakie są Twoje obecne aktywa. Nie musisz czytać każdego słowa, ale powinieneś zwrócić uwagę na kilka kluczowych punktów.

kobieta czytająca prospekt

Jeśli prospekt pochodzi od spółki, należy najpierw zapoznać się z jej biznesplanem i celami. To pokaże ci, czym się zajmuje i dokąd chce zmierzać. Następnie należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka wymienione w artykule. Sprawdź, czy skala zagrożenia jest dla Ciebie odpowiednia i czy zwrot z inwestycji jest tego wart.


Przykład prospektu

Podczas gdy w wielu krajach, takich jak USA, należy wysłać prospekt emisyjny do rządu, aby ten mógł go otwarcie udostępnić, wiele firm woli udostępnić swój prospekt publicznie online. Zapewnia to inwestorom większe bezpieczeństwo, ponieważ spółka nie ma nic do ukrycia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie zabrania publikowania prospektu emisyjnego w innych miejscach.

Dzięki Publuu możesz zilustrować model biznesowy swojej firmy za pomocą interaktywnych filmów, animacji i realistycznego efektu przewracania stron, który z pewnością sprawi, że Twój prospekt będzie wyglądał bardziej profesjonalnie. Jeśli chcesz, możesz opublikować wstępny prospekt otwarcie, a także skorzystać z naszych funkcji do ochrony bardziej złożonych ofert za pomocą haseł i prywatnych kanałów komunikacji.

Na naszym przykładzie widać, jak można zaimponować inwestorom za pomocą szczegółowego prospektu opisującego możliwości modelu biznesowego firmy.

Przykładowyflipbookonline PubluuZobacz więcej przykładów flipbooków online

UTWÓRZ WŁASNY PROSPEKT ONLINE TUTAJ

Jak widać, Publuu pozwala połączyć reklamę z pozycją finansową w imponujący, profesjonalny sposób.


Podsumowanie

Gdy firma chce oferować instrumenty finansowe, musi przedstawić oferowane opcje w formalnym dokumencie zwanym prospektem emisyjnym. Informuje on potencjalnych inwestorów o wszystkim, co muszą wiedzieć o firmie, w tym o jej kondycji finansowej, ryzyku, opłatach i kosztach.

Prospekt emisyjny jest ważny zarówno dla spółek, jak i inwestorów, ponieważ dostarcza nabywcom informacji i pomaga im dokonywać mądrych wyborów inwestycyjnych.

Dzięki Publuu możesz stworzyć swój prospekt w wersji online, nie tylko prezentując swoją ofertę, ale także czyniąc go profesjonalnie wyglądającym i przyciągającym uwagę dokumentem.


Może Cię również zainteresować:
Jak napisać streszczenie w 8 prostych krokach
Jak napisać propozycję projektu – najlepsze wskazówki i szablony


Stwórz interaktywnego flipbooka już dziś!

Wyróżnij się na tle innych i zaprezentuj Twoje PDFy w nowoczesny i profesjonalny sposób.

Wypróbuj Publuu już teraz